Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEHANTEERD DOOR REMON WATERWELLNESS B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken, het uitvoeren van werken en het verstrekken van
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘opdrachtnemer’ verstaan: de besloten vennootschap Remon Waterwellness V., dan wel een direct aan haar gerelateerde (rechts) persoon of partij. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: de partij waarmee opdrachtnemer een overeenkomst sluit, alsmede degene tot wie een aanbieding van de opdrachtnemer is gericht. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt of zal komen, onder meer -maar niet beperkt tot- iedere koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht.
 3. Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn q. worden vernietigd, laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden -van rechtswege en zonder dat daarvoor nader overleg vereist is- vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.
 4. Iedere toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aan opdrachtnemer een opdracht te verstrekken of met opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van eventueel door haar gehanteerde eigen voorwaarden in welke vorm of van welke inhoud dan

 

Artikel 2 Aanbieding
 1. Elke aanbieding van de opdrachtnemer is vrijblijvend en gebaseerd op mededelingen, gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de opdrachtgever, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is
 2. Alle aanbiedingen kunnen op ieder moment worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders is Op geen enkele aanbieding kan op enig later moment nog enig recht worden ontleend.
 3. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is

 

Artikel 3 Overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van een overeenkomst, waarbij de datum van deze aanvaarding q. bevestiging bepalend is. De administratie van opdrachtnemer is hiertoe uitsluitend en dwingend bewijs.
 2. Mondelinge toezeggingen door een afspraak met (ondergeschikten van) opdrachtnemer binden de opdrachtnemer
 3. Het door beide partijen ondertekende contract, respectievelijk de door opdrachtnemer voor akkoord getekende opdrachtbevestiging, respectievelijk de door opdrachtgever geplaatste en door opdrachtnemer middels een bevestiging daarvan aanvaarde bestelling, geeft de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer, tenzij opdrachtgever binnen twee werkdagen schriftelijk protesteert tegen de inhoud
 4. Wijzigingen respectievelijk aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk overeengekomen In afwijking van het in de vorige volzin bepalende, kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen.
 5. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties, alsmede levering van zoveel meer materialen als de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten in verband met uitval, verwerkingsverlies, rest stukken in het kader van de uit te voeren werkzaamheden.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever adequate zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal

 

Artikel 4 Annulering
 1. Eenzijdige annulering zijdens de opdrachtgever is ongeldig, tenzij de opdrachtnemer zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart. In dat geval is opdrachtgever aan opdrachtnemer volledige schadeloosstelling, inclusief gederfde winst, verschuldigd, alsmede 10% van de orderprijs (exclusief BTW), als annuleringskosten. De winstderving wordt bepaald op 10% van het deel van de overeengekomen prijs dat betrekking heeft op nog niet uitgevoerde werkzaamheden c.q. leveringen.

 

Artikel 5 Prijzen
 1. Alle prijzen luiden exclusief belasting -waaronder BTW- en
 2. De prijs voor levering van goederen is gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending op het terrein van de opdrachtnemer ofwel een daartoe ingeschakelde De kosten van verpakking en bezorging zijn niet in de prijs begrepen en worden -indien de opdrachtnemer daartoe gehouden is- afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. De prijs voor levering van zaken die door de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst dienen te worden gemonteerd, is berekend inclusief de kosten van bezorging van de zaken, alsmede die van montage en het bedrijfsvaardig opstellen van de zaken op de plaats in de overeenkomst
 4. De opdrachtnemer heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van een verhoging van kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, ook in het geval vaste prijzen zijn Ingeval de prijsverhoging jegens een opdrachtgever-consument plaatsvindt binnen één maand nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de opdrachtgever-consument het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven te ontbinden binnen zeven werkdagen na verzending van de mededeling betreffende de prijsverhoging.
 5. Voor de berekening van meerwerk is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is

 

Artikel 6 Levertijd/levering
 1. De levertijd (ingeval van een aannemings- q. opdrachtovereenkomst daaronder tevens begrepen de termijn waarbinnen het werk dient te worden opgeleverd) vangt aan op de laatste van de navolgende momenten:
  • de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  • de dag dat de opdrachtnemer beschikt over alle voor de levering van de zaken of uitvoering van het werk noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen
  • de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen ingevolge de overeenkomst vóór de aanvang terzake van termijnbetaling dient te worden voldaan, of de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de vooruitbetaling en/of zekerheidstelling als bedoeld in artikel 3 lid 5 en artikel 9 lid
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever bestelde Indien vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.
 3. Als tijdstip van levering van zaken die door de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst dienen te worden gemonteerd, geldt het tijdstip dat die zaken, onbelangrijke onderdelen daargelaten, bedrijfsvaardig ter plekke ter oplevering gereed zijn en de opdrachtnemer aan de opdrachtgever daarvan mededeling heeft
 4. Door opdrachtnemer aangegeven levertijden zijn indicatief en niet Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichting te voldoen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade.
Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever
 1. In het geval de overeenkomst met opdrachtgever mede omvat, door opdrachtnemer te verrichten installatie-, reparatie- en/of bouwkundige werkzaamheden, dan dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer tijdig beschikt, dan wel kan beschikken over:
  • de voor de opzet van de te verrichten werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen );
  • het perceel, het gebouw, de zaak, waarin, waarop of waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd c.q. verricht;
  • de tekeningen van de ligging van kabels, buizen, leidingen ;
  • alle andere relevante informatie die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor opdrachtnemer van belang zou kunnen
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de levering of installatie in een door opdrachtgever aangewezen ruimte, van welke aard dan ook, die niet voldoet aan de door opdrachtnemer in redelijkheid te stellen eisen van de veiligheid en reinheid te weigeren en de hierdoor ontstane schade en kosten aan de zijde van opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening te
 3. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer daarvan geen vertraging
 4. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever volledig te worden
 5. Opdrachtgever verplicht zich, om, in het geval zaken en gereedschappen, van welke aard dan ook, welke in eigendom toebehoren aan opdrachtnemer, zich op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en/of op een andere door opdrachtgever aangewezen plaats bevinden en/of worden opgeslagen, ongeacht of dat tijdelijk is en/of gedurende de duur van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen de uren waarbuiten normaliter geen werkzaamheden worden verricht, alle redelijke maatregelen te treffen, dan wel medewerking te verlenen aan alle door opdrachtnemer te treffen redelijke maatregelen, om schade van welke aard dan ook aan, evenals diefstal van deze zaken en gereedschappen te In het geval opdrachtgever aan opdrachtnemer deze zaken en gereedschappen ter beschikking stelt, dient opdrachtgever voor adequate verzekering van deze zaken en gereedschappen zorg te dragen. Opdrachtgever dient de aan opdrachtnemer ter bewerking en verwerking overhandigde unieke en/of onvervangbare exemplaren, materialen en/of zaken te verzekeren tegen alle vormen van schade en diefstal, alsmede, indien nodig, voor adequate verzekering van de ruimtes waarin opdrachtnemer haar werkzaamheden verricht, zorg te dragen.

 

Artikel 8 Onderhoud en service
 1. Indien opdrachtgever opdrachtnemer -naast de overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn- wenst opdracht te verstrekken tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, zal hiervoor een separaat onderhoudscontract worden Hierop zijn de onderhavige algemene voorwaarden eveneens en onverminderd van toepassing.
 2. Alvorens met opdrachtgever een servicecontract af te sluiten, zal opdrachtnemer ter plaatse van opdrachtgever een inspectie houden van de bestaande en ter plaatse al aanwezige apparatuur, machines en Voor deze inspectie brengt opdrachtnemer een vast bedrag in rekening, waarvan de hoogte tijdig aan opdrachtgever zal worden medegedeeld. Op basis van de resultaten van de inspectie brengt opdrachtnemer aan opdrachtgever een offerte uit die gedurende 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig blijft.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om het abonnementsgeld en het daaraan gekoppelde uurtarief voor een nieuwe contractperiode te Deze wijziging wordt tenminste 30 dagen voor aanvang van een nieuwe periode aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen kan deze de overeenkomst met ingang van de nieuwe periode opzeggen. Opdrachtnemer kan te allen tijde een wijziging van het normale, van een abonnement losstaand, uurtarief doorvoeren.
 4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden uit te kunnen voeren en verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde Elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever. Op verzoek van opdrachtnemer zal opdrachtgever aan opdrachtnemer alle benodigde tekeningen, handleidingen en andere documentatie van de installatie ter hand stellen, alsmede de ligging van alle leidingen, buizen, kabels e.d.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden desgewenst te doen uitvoeren door
 6. Gedurende de looptijd van een servicecontract is opdrachtgever verplicht ervoor te zorgen dat derden geen service- en montagewerkzaamheden aan de installatie uitvoeren dan wel laten uitvoeren, behoudens voorafgaande toestemming van Storingen ten gevolge van werkzaamheden door bedoelde derden of door opdrachtgever zelf, maar ook storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging, dan wel onoordeelkundige bediening als ook storingen aan apparatuur die niet door opdrachtnemer in het servicecontract zijn opgenomen, vallen buiten het kader van een servicecontract en zullen worden gefactureerd op basis van het dan geldende normale uurtarief.

 

Artikel 9 Risico- en eigendomsovergang
 1. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van
 2. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde of nog te leveren zaken voor totdat opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst volledig betaald Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 3. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht, een bezitloos pandrecht of andere rechten ten behoeve van derden te vestigen, en verplicht zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen daarvan bevoegd Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de door opdrachtnemer te verkopen en leveren aan een derde. Voornoemd overdrachts- en verpandingsverbod heeft uitdrukkelijke goederenrechtelijke werking.
 4. Indien opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt en/of de overeenkomst wordt ontbonden, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen en de door opdrachtnemer verrichte prestaties ongedaan te Hieronder wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan het dempen van de door of namens opdrachtnemer gevoerde bron(nen). Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken c.q. onderwerpen van een prestatie zich bevinden.

 

Artikel 10 Betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de
 2. Betaling dient te geschieden zonder enig recht op opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft of meent te Geen sprake van uitsluiting van het recht op opschorting, aftrek of verrekening is bij de opdrachtgever- consument.
 3. Alle door opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande
 4. Indien betaling niet binnen de in het eerste lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is en vanaf dat moment een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande
 5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Zulks met minimum van € 300,-.

 

Artikel 11 Reclames
 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij levering, doch in ieder geval binnen twee weken na levering op eventuele gebreken te
 2. Reclames met betrekking tot het uitgevoerde werk en/of gedane leveranties dienen binnen twee weken na levering schriftelijk en met redenen omkleed bij de opdrachtnemer te zijn ingediend.
 3. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen bovengenoemde termijn heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te

 

Artikel 12 Retourzendingen
 1. In aanvulling op hetgeen dwingendrechtelijk is bepaald in 6:230 o BW ten aanzien van de consument-opdrachtgever (met dien verstande dat de consument-opdrachtgever de verzendkosten van de retourzending moet dragen ex art. 6:230 s lid 2 BW), heeft ook de niet-consument-opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst de geleverde zaken zonder opgaaf te ontbinden en te retourneren, doch slechts onder de volgende voorwaarden, een en ander in voorkomende gevallen uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer:
  • de retourzending is binnen voornoemde termijn schriftelijk bij Opdrachtnemer aangemeld onder opgaaf van reden, waarbij Opdrachtnemer op grond van de ondeugdelijkheid van deze reden de retourzending kan weigeren;
  • de retourzending is alleen mogelijk indien de geleverde zaken zich in ongewijzigde en onberispelijke toestand en in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, en is hoe dan ook niet mogelijk indien de geleverde zaken maatwerk zijn of reeds zijn verwerkt, geïnstalleerd of anderszins toegepast;
  • er wordt 10% van de orderwaarde door Opdrachtnemer ingehouden c.q. door Opdrachtgever betaald als vergoeding voor annuleringskosten en de afhandeling van de retourzending;
  • de verzendkosten van de retourzending zijn voor
 2. De voornoemde contractuele ontbindingsgrond is bovenwettelijk en geeft Opdrachtgever aldus geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, noch enig ander recht dat Opdrachtgever ingevolge een ontbinding op de grond van de wet zou hebben

 

Artikel 13 Garantie
 1. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt de opdrachtnemer terzake van de door haar geleverde zaken en/of uitgevoerde werken en/of montagewerkzaamheden een garantie aldus, dat ingeval van gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan binnen drie maanden na de levering als bedoeld in artikel 6, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige vervaardiging, respectievelijk uitvoering van de zaak, respectievelijk werkzaamheden of gebruik van slecht materiaal, de betreffende zaken of onderdelen kosteloos door de opdrachtnemer zullen worden hersteld of, ter keuze van de opdrachtnemer, door nieuwe zullen worden vervangen, dan wel de marktwaarde van betreffende zaken op dat moment zal worden
 2. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid (en een redelijke termijn daartoe) te bieden teneinde een eventueel gebrek te
 3. De kosten van onderzoek door de opdrachtnemer naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is
 4. De garantie van de opdrachtnemer geldt in ieder geval -en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer- niet in de volgende gevallen:
  1. indien de gebreken mede het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken;
  2. indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit door toegepast materialen of hoedanigheid van de geleverde zaken;
  3. ingeval van door de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever geleverd gebruikt materiaal;
  4. indien door de opdrachtgever zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, herstel- of andere werkzaamheden aan de zaken zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan deze zaken zijn aangebracht;
  5. indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting;
  6. in geval van fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven, niet van de opdrachtnemer afkomstig, ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders d. van de opdrachtgever afkomstig;
  7. ingeval van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  8. ingeval van functionele ongeschiktheid van materialen en/of onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is opgedragen q. voorgeschreven;
  9. ingeval van reeds aanwezige gebreken in of aan de te onderhouden installaties of werken;
  10. ingeval de installatie, inwerkingstelling of gebruik niet plaatsvindt of heeft plaatsgevonden conform de eisen (of voorschriften of gebruiksadviezen) die de fabrikant/leverancier of opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft verstrekt, zoals bijvoorbeeld voorgeschreven opstart- c.q.
 5. In afwijking van het bovenstaande wordt op van derden betrokken onderdelen en/of zaken door de opdrachtnemer nooit meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
 6. De opdrachtnemer is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland, en als er door opdrachtgever een onderhoudscontract bij opdrachtnemer is afgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 7. De opdrachtnemer is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen, voor zover de kosten die daaruit voor haar voortvloeien hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken/uitvoering van werken of montagewerkzaamheden overeengekomen

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
  1. Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven niet van de opdrachtnemer afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de opdrachtgever
  2. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn
  3. Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is opgedragen c.q. voorgeschreven.
  4. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever in het werk zijn
  5. Reeds aanwezige gebreken in of aan de te onderhouden installaties of
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de installatie indien dit het gevolg is van fouten in van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of
 3. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van de opdrachtnemer mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan de opdracht zijn verstrekt of

Het voorgaande is niet van toepassing ingeval van een opdrachtgever-consument.

 

 1. Zodra materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen benodigd voor de opdracht ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van opdrachtgever aan te tonen dat één en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 • bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
 • opzichtschade, hieronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 • alle (andere) indirect en/of afgeleide
 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, haar werknemers, en (rechts)personen waarmee opdrachtnemer samenwerkt, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welke hoofde, is (behoudens in gevallen van bewuste roekeloosheid en opzet) beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste maand, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 000.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, verjaren alle rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag nadat deze opeisbaar zijn

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom
 1. De opdrachtnemer blijft te allen tijde rechthebbende van de intellectuele of industriële eigendomsrechten, de aanbieding, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen

e.d. die door de opdrachtnemer in het kader van de aanbieding of de overeenkomst zijn verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekeningen gebracht. De opdrachtnemer wordt geacht ontwerper en maker daarvan te zijn. De opdrachtgever zal deze goederen op eerste verzoek van de opdrachtnemer aan de opdrachtnemer retourneren. Bovengenoemde stukken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd en aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

 1. De opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat te allen tijde het gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, materialen, zaken d., dan wel de toepassing van werkwijzen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens opdrachtnemer geldend zou mogen maken uit hoofde van schending van de in dit artikel gegeven Het voorgaande is niet van toepassing ingeval van een opdrachtgever-consument.

 

Artikel 16 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking en werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of haar
 2. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal
 3. Zowel in geval van ontbinding, als in dat van opschorting ten gevolge van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de reeds op het werk aangevoerde materialen -al dan niet verwerkt- en de reeds verrichte
 
Artikel 17 (Dreigend) tekortschieten
 1. In de navolgende gevallen:
  • indien opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
  • indien gegronde twijfel bestaat of opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen;
  • ingeval van faillissement;
  • ingeval van surséance van betaling;
  • gehele of gedeeltelijke stillegging;
  • liquidatie;
  • overdracht of bewaring van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen;
  • ingeval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag zijn genomen, heeft de opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende
 2. De opdrachtgever is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden in het geval de opdrachtnemer, na daartoe bij aangetekend schrijven te zijn gesommeerd, in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
 3. In geval de opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschort, is zij bevoegd -en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht- te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
 4. In geval van opschorting of (gehele of gedeeltelijke) ontbinding krachtens hetgeen in dit artikel is bepaald, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde In geval van opschorting wordt de levertijd verlengd met de tijd dat het werk is opgeschort.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht/geschillen
 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van
 2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen